رابطه والدین با فرزندان

رابطه والدین با فرزندان والدینی که با فرزندشان ارتباط صمیمی با فرزندان خود برقرار می کنند و بیشتر آنها را حمایت می کنند، فرزندشان کمتر به مواد مخدر و الکل گرایش پیدا می کنند. نتایج پژوهش ها نشان داده وجود روابط صمیمانه بین فرزندان و والدین بخصوص در دوران نوجوانی از اهمیت بسزایی بخوردار است. […]

read more »
Call Now Button