درمان سریع استرس و اضطراب در کرمانشاه

درمان سریع استرس و اضطراب تعریف استرس و اضطراب اضطراب حالتی از ناآرامی و تشویش است. تمرکز روی احتمال شکست، خطر یا بدبختی که باعث پریشانی شما می شود. اضطراب از دو منبع سرچشمه می گیرد. تنش جسمانی شامل نشانه های جنگ و گریز که از هورمون استرس ناشی می شود. افکار متمرکز بر وقوع […]

read more »
Call Now Button