برخورد با فرزندان در سنین بلوغ

یکی از حساس ترین دوران زندگی هر انسانی، دوران بلوغ است. والدین باید در این دوران همراه فرزندان خود باشند. در این دوران فرزند شما با تغییراتی از نظر فیزیکی و اخلاقی و روحی زیادی قرار می گیرد. این تغییرات ممکن است برای بیشتر خانواده گیج کننده و ایجاد مشکل کند. در کل بلوغ تغییرات […]

read more »
Call Now Button